توضیحات

دریپ تیپ
سری اتومایزر TFV12-TFV8
با اپوکسی برای جلوگیری از انتقال گرما به دهان