توضیحات

شیشه پیرکس مخصوص اتومایزر دستگاهای مینی
مانند : سواگ – رونجر مینی و….